چهارشنبه, 03 خرداد 1396
شناسه خبر:608
محمودرضا علیزاده،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

نقش های چندگانه رسانه ها در توسعه

  • انداز قلم
مقاله

مقدمه : در عصر حاضر، هیچ حوزه یا منطقه ای بدون توجه به نقش مثبت رسانه ها که واسط و حامل پیام های ارتباطی
هستند، نمی تواند به توسعه و بهبود امور زندگی مردم بپردازد . در کشور ما، رسانه ها بیشتر به قیل و قال و بلوای رسانه ای، خارج از معیارهای چشم انداز توسعه عمل می کنند.
نقشی که همچون لبه قیچی، به جای آن که مفید باشد، مضر نمایان شده است . این مقاله سعی دارد که به اختصار به نقش های چندگانه رسانه ها در توسعه کشور بپردازد و ضمن طرح
چارچوب مفهومی مورد نظر چشم اند از توسعه کشور، زمینه را برای همکاری بیشتر رسانه با دولت، مطرح نماید.

 

 

بخش اول

 

رسانه و اهمیت آن :

در عصر حاضر،رسانه زندگی ما را تشکیل می دهند و نقش » تار وپود نمادین « ، ها « را در » تسریع کنندۀ نهادی جامعه دارند. امروزه نقش رسانه ها، در دستکاری واقعیت بر کسی پوشیده نیست. رسانه ها، نقش نورافکن را در جامعه بازی می نمایند و فرهنگ را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند . رسانه ها در عصر حاضر، حکم تیغ دو لبه ای را دارند که نوع کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار مؤثر است. هم می توانند مخرب جامعه و هم می توانند نقش اساسی در توسعۀ همه جانبۀ در راستای چشم انداز توسعه داشته باشند . اهمیت رسانه ها به اندازه درآمده است. توجه به نقش و اثر رسانه در » معیار نهایی « ای است که به صورت سیاستگذاری ملی و منطقه ای از اهمیت اساسی برخوردار است. چرا که می بایست در فرآیند توسعه و اتخاذ استراتژیهای مناسب، نقش اساسی خویش را ایفا نمایند . مدیریت کلان کشور نیز می بایست ضمن شناخت انواع رسانه و قدرت هرکدام در میان مخاطبان، زمینه سرمایه گذاری جهت پیشبرد برنامه ها و تبلیغات لازم در آن حوزه را در دستور کار خویش قرار دهد . منطق و شکل هر رسانه در فراگرد ارتباطات توسعه ای موثراست. لذا خود رسانه نیز بایستی در فرایند توسعه و چشم انداز 02 سالۀ کشور شامل تغییرات اساسی شود تا بتواند نقش مطلوب خویش را پاسخگو باشد. رسانه ها می توانند با توجه به شرایط کشور واقتضائات فرهنگی و اقتصادی جامعه عامل تغییر به مطلوب باشند . همه اجزای جامعه، بایستی متناسب با هم تغییر کنند تا توسعه ای اتفاق بیفتد . را بازی می کنند. رسانه ها نقش بالقوه معناداری در شکل » نورافکن « رسانه ها، حکم آینه را ندارند ؛ بلکه نقش
گیری ادراک و افکار بازی می کنند. رسانه ها، تکثیر کنندگان شخصیت متحرک و قالب ذهنی متناسب با آن
می باشند .

پروفایل مسائل کشور:
در وضعیت کنونی، کشور عزیز ما ایران، فقط در حوزه اقتصادی مشکل ندارد که فقط بتوان براساس برنامه های اقتصادی و اشتغال به طرح مسایل آن در رسانه پرداخت. بلکه ما در همه امور، هم از بعد فرهنگی، هم از لحاظ
اجتماعی، سیاسی، ژئوپولیتیک و حتی زیست محیطی و شخصیتی با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم که نیازمند برنامه ریزی ویژه رسانه ای برای طرح و کاهش مشکلات با الگوهای رسانه ای است تا بتوان از طریق این واسطه، به چاره جویی جمعی پرداخت . وضعیت کشور حتی از لحاظ شاخص های سلامت نیز دچار مشکل است . چرا که کمربند سرطان بعضی از بیماری ها، کم تحرکی ها که عامل بیماری های دیگر است از کشور ما می گذرد.امروز هر استان، به تبع وضعیت خاص خویش، دچار انواع بیماری هاست و هنوز بسیاری از مردم کشور ا، از تغذیه مناسب اطلاعات کافی ندارند
تا بتوان امید داشت که شهروندان سالم و نسل سالمی در مقایسه با کشورهای دیگر داشته باشند . در ابعاد دیگر حیات اجتماعی نیز، حتی از بعد برنامه ریزی و آینده نگری کشور ما ، دچار مشکلات است که
نمی تواند به حیات سالم خویش ادامه دهد. پرداختن به هر بعد قضیه، نیازمند توجه خاص به رسانه و کاربرد آن است که می بایست رسانه ها به عنوان واسطه و یا به صور دیگر، به ایفای نقش بپردازند . در حوزه فرهنگ، پرواضح است که در کشور، حتی فرهنگ کار هم نسبت به گذشته، کمرنگ شده و بخش اساسی مشکلات اقتصادی کشور نیز، ناشی از ضعف فرهنگ کار است که به نظر می رسد، نسل جدید نسبت به
گذشته، جدیت لازم را برای سازندگی و بهسازی امور ندارد و خود را تنها و بی تفاوت احساس می کند. این مهم حتی از لحاظ پژوهشی نیز تایید شده است. حتی در حوزه ورزش همگانی نیز می توان گفت که فرهنگ ورزش
در کشور مرده است و نمی توان گفت که بخش اساسی بیماری های کنونی، فقط ناشی از تغذیه نادرست و یا عادات غلط دیگراست، بلکه فرهنگ ورزش نیز آسیب دیده و نیازمند فرهنگ سازی از طریق رسانه است .
در بعد فرهنگ عمومی – مثلا رانندگی و حوزه عمومی، ما با مسایل پیچیده ای مواجه هستیم که نحوه کنونی برنامه سازی رسانه ای هم پاسخگو نیست. مدیریت رسانه در کشور نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است که
نیازمند طرح آن در جای دیگر است . از بعد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی مردم نسبت به هم آسیب دیده و ادامه این روند باعث می شود که مردم در حوزه های دیگر نیز آسیب ببینند . از بعد سازمانی نیز، فرهنگ سازمانی در کشور آسیب جدی دیده و نبود فرهنگ سازمانی مناسب، باعث شده است که مدیریت بر امور سازمانی با مشکلات عدیده ای مواجه باشد .

توسعه و ضرورت تبیین آن در رسانه

قبل از اینکه به نقش های گوناگون رسانه اشاره شود، ضروری است که رویکرد خویش را در زمینه توسعه توضیح داده و سپس به نقش رسانه ها پرداخت . توسعه (development) برخلاف رشد (growth) است که » چند رخساره ای « و » چندبعدی « مفهومی نوعی فراگرد افزایش پیچیدگی و نظم و ظرفیت نوآوری و بازآفرینی نظام اجتماعی فرهنگی در جامعه است . چشم انداز توسعه که نگرش سیستماتیک به تغییرات مطلوب اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است، مبتنی بر آرمانها و ایده آلهایی است که در افق 02 ساله تنظیم شده و برآیندی از سیاستهای کلی نظام است که بایستی در قالب برنامه های میان مدت دولت در هر منطقه محقق شود . توسعه، مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با دشواریهایی اساسی در تعریف همراه است، اما همۀ تعاریف دور چند محور می گردند که یکی از آن محورها، تغییر است. توسعه نوعی تغییر سازنده است از وضعیت موجود در زمان. 1 T به وضعیت مطلوب در زمان 0 T. ( 002 : چلبی، 1932 ) توسعه، تعالی انسان است ولاغیر « . محور دوم، تعالی است که فقط به انسان مربوط می شود » نیز دانسته که شامل توسعۀ سیاسی، اداری، فرهنگی و اقتصادی و........ » پدیده ای چند رخساره ای « توسعه را می شود )حریری اکبری، 1931 ). 12 ( باور بنیادی دنیای مدرن است. استفاده از : توسعه در اصل بهبود شرایط زندگی است )پیت و ویک، 1911 منابع تولید جامعه جهت بهبود شرایط زندگی فقیرترین افراد جامعه. لذا توسعه به شرایط تولید اهمیت می دهد
93 : )پیت و ویک، 1911 ) . بهبود کیفیت زندگی را نیز اساس برنامه های توسعه د انسته اند ( غفاری، 1913 ). در اکثر تعاریف مربوط به توسعه که بعد اقتصادی تا ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن را در نظر می گیرند، در نظر
گرفتن نوعی پیشرفت (progress) است که با رشد (growth) همراه بوده و شکل پایدار و کیفی به خود می گیرد. لذا مفهوم توسعه پایدار،مفهومی است که نوعی رابطۀ منطقی بین نیازهای حال و آینده برقرار می سازد . توسعه پایدار (constant development) توسعه ای است که در آن تامین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، مد نظر است )آلن ؛ 1912 ) . توسعۀ پایدار بدون توجه به درک مسایل تاریخی میسر نیست. بهبود گسترده زندگی مردم در تمامی سطوح زندگی اجتماعی و ایجاد رفاه همگانی، نیازمند دیدگاه تاریخی است که تا چه حد ابعاد مختلف حیات اجتماعی مردم تغییر کرده است. الیوت (1378) توسعه پایدار را در آینده، مستلزم تعهد در کاهش فقر از طریق توجه به رفاه فقیرترین طبقات جامعه، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه می داند. چنین توسعه ای با چالشهای اساسی همراه است . سند چشم انداز توسعه که در ایران با افق 02 ساله تنظیم شده است، نگرش آرمانی و ایده آل بر اساس ارزشهای اساسی هر جامعه است که انتظار می رود در قالب برنامه های پنج ساله و برنامه ریزی سالانه به مقصود برسد.
این سند که 20 ماده و 1 بخش تنظیم شده است. سیاستهای کلی نظام بر اساس قانون مشخص و در قالب برنامه های جامعه و عملیاتی در طی سالهای مختلف به اجرا درمی آید. برنامه های ملی و منطقه ای نیز بر
اساس همین سند تنظیم شده که ضروری است با کمک رسانه ها به آن نایل آمد . رسانه را بستر ساز توسعه همه جانبه کشور و هموار « این سند، برای رسانه ها نیزنقش اساسی تعریف کرده و کنندۀ راه رشد و بسط اخلاق، معنویت و ارزش های دینی در جامعه دانسته است ».

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

لینکستان